PRIVACY VERKLARING VVC BEST

 

Volleybalvereniging VVC Best (verder VVC Best) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en we gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVC Best houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Volleybalvereniging VVC Best
t.a.v. Leon van de Biggelaar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door VVC Best verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Lidmaatschap van de vereniging;
 • Verstrekken van informatie;
 • Innen van de contributie (zowel bij automatische incasso als via acceptgiro);
 • Aanmelden bij de Nevobo (alleen voor spelers/coaches die uitkomen in de Nevobo competities en of die leden die een verengingsfunctie vervullen waarvoor lidmaatschap bij de Nevobo is vereist);
 • Betaling trainersvergoeding.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Initialen, voornaam / tussenvoegsel(s) / achternaam;
 • Adres / postcode / woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres en (mobiele) telefoonnummers spelers en/of ouders;
 • Bankrekeningnummer
 • Specifieke informatie welk van belang is voor het functioneren van het (nieuwe) lid binnen de vereniging.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de Nevobo competitie (Nevobo[1])
 • Het verzorgen van de dames trim competitie (Nuvoc competitie[2])
 • Het verzorgen van de heren trim competitie (Geldrop competitie[2])

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Volleybalvereniging VVC Best bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Als vereniging hebben we daar waar redelijkerwijs mogelijk maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens. Zo hebben we bijvoorbeeld:

 • De vrijwilligers die werken met persoonsgegevens geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • Een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de gedeelde omgevingen
 • Een informatiefolder voor bestuur en ledenadministratie over hoe hun omgeving te beveiligen

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Dit kan via het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

[1] De informatie uitwisseling met de Nevobo geschiedt via Sportlink, welke een verwerkersovereenkomst hebben opgenomen in hun standaardvoorwaarden.

[2] Voor deze competities worden alleen de gegevens van de contactpersonen per team doorgegeven, dit pas na afstemming met deze personen. Gezien de beperkte omvang van personen en gegevens hebben we hiervoor dan ook geen verwerkersverklaring.